Vážené a milé kolegyne, kolegovia, priaznivci urgentnej medicíny,

štvorročné volebné obdobie výboru našej spoločnosti sa chýli ku koncu a je potrebné zvoliť nový výbor.

Naša odborná spoločnosť má v súčasnosti 139 členov (prevažne anestéziológov a urgentológov) a za uplynulé funk­čné obdobie sa merateľne počet nezvýšil, napriek tomu, že členské 10 € ročne je stále symbolickou sumou a každoročne pribúdajú v záchrannej zdravotnej službe noví lekári a mnohí úspešne atestovali v odbore urgentná medicína. Je čas volieb a to je dôvod k zamysleniu nás všetkých nad tým, ako ďalej. Sloven­skú urgentologickú spoločnosť čaká budúcnosť, v ktorej treba nájsť nové spôsoby fungovania, nové výzvy, možno nové pravidlá s ohľadom na nové trendy v európ­skom urgente a s ohľadom budovania UP. Jedinou cestou, ako tieto výzvy zvládnuť, je ďalej rozširovať členskú základňu a zjednotiť lekárov záchra­niek s nemocničnými z CPO, UP „pod jednu strechu“, získať mladých kole­gov, poskytovať kvalitné vzdeláva­nie s kritickým pohľadom na reálny klinický prínos medicíny dôkazov, s ktorou sme konfrontovaní. Možno sa v niektorých ohľadoch nemôžeme porovnávať s vyspelejšími krajinami, ale to je práve to, čo môže ovplyvniť každý

Dôvody, prečo by ste mali kandidovať do nového výboru vo volebnom období 2018 – 2021?

Pretože:

  1. je to príležitosť robiť prácu, ktorá má zmysel pre nás všetkých
  2. je to honor byť súčasťou urgentologického diania (nezapájanie spôsobuje pokles kvality)
  3. máte šancu presadiť vlastné názory a nájsť nové možnosti sebauplatnenia (nemusíte čítať socio­logické návody pre manažérov, ani návody ako viesť poradu, stačí chuť niečo urobiť
    pre Váš/náš odborný rast)
  4. získate nové kontakty a vzťahy s ľuďmi, ktorých spája rovnaký cieľ
  5. máte šancu byť v Európskej spoločnosti urgentnej medicíny (EuSEM). V súčasnosti máme dvoch zástupcov v komisii prednemocničnej starostlivosti EuSEM. Ak by sa prihlásili za člena EuSEM viacerí lekári zo Slovenska, mohli by sme participovať aj na riadení tejto medzinárod­nej organi­zácie. Členské je 90 €, podmienkou je vedieť anglicky.

V uplynulom volebnom období sa podarilo urobiť množstvo práce a je to povzbudzujúci pocit pre celý výbor. Žiada sa ale osviežiť tím o mladých lekárov a nemocničných kolegov. Rámcovo spome­niem zásadné aktivity SSUMaMK, v ktorých bude nový výbor plynule pokračovať a ďalej ich rozvíjať:

Zavŕšili sme prezentáciu novej webovej stránky a moderného loga spoločnosti, zvýšili sme úroveň (čo do kvality aj kvantity) nášho najvýznamnejšieho odborného, vzdelávacieho a spoločenského podujatia, ktorým je Stredoeurópsky kongres UM a MK vo Vyhniach a držíme krok s rastúcimi nárokmi na informatizáciu kongresu a interaktívne technológie. Do praxe sme uviedli nové odborné odporúčania (pripravené sú ďalšie), koordinovali sme EuReCa ONE a pokračujeme s EuReCa TWO, úzko spolupracujeme s kardiológmi na projekte odvrátiteľných úmrtí, garantovali sme mnohé odborné podujatia doma a v Česku, na viacerých sme aktívne spolupracovali, sme hrdým odborným garantom medzinárodného metodického zamestnania záchranných služieb Rallye Rejvíz (podujatia, ktorého sa zúčastňujú dve desiatky krajín celého sveta), stali sme sa partnerom českého odborného časopisu Urgentní medicína, máme aktívne členstvo v redakčnej rade amerického Journal of Emergency Medical Services, v poľskom časopise Ratownictwo  Medyczne, vo Via practica, vyšli nám knižné publikácie, participovali sme na tvorbe legislatívnych usmernení, vyhlášok. Tieto i ďalšie aktivity sú detailne uvedené na našej webovej stránke (www.urgmed.sk) a v zápisniciach z výboru.

Milí kolegovia, porozmýšľajte nad výzvou kandidovať do výboru. Ak cítite, že môžete byť tímovým spoluhráčom, prihláste sa. Prajem Vám správne rozhodovanie a v mene odbornej spoločnosti Vám ďakujem za dôveru v predchádzajúcom období. Verím, že novozvolený výbor bude všetkým členom SSUMaMK a pracujúcim v oblasti urgentnej medicíny nápomocný.

Pošlite krátke CV a pár vašich zámerov  do nedele 19.11.2017 nášmu vedeckému sekretárovi Štefanovi Trenklerovi na adresu: strenkler@gmail.com. V prípade otázok ma neváhajte kontakto-vať.

Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku pevné zdravie, trpezlivosť a vieru v lepší život a tiež, aby ste našli radosť v pekných gestách.

 

S úctou                                                                                      Táňa Bulíková

                                                                                                    Prezidentka SSUMaMK

Čilistov, október 2017