Prezidentka K Prihovoru

Novoročný príhovor prezidentky SSUMaMK

 

Milí členovia, partneri a podporovatelia Slovenskej odbornej spoločnosti pre urgentnú medicínu a medicínu katastrof, pripadá mi milá povinnosť informovať Vás o činnosti SSUMaMK za uplynu­lý rok 2016. V nasledujúcich riadkoch uvediem v krátkosti prácu výboru a členov SSUMaMK.

V roku 2016 výbor zasadal dvakrát – v apríli a októbri 2016. Vzhľadom na značný zamýšľaný rozsah práce sme do výboru kooptovali jedného externého člena – MUDr. A. Gányovicsa. Zápisni­ce sú dostupné na www.urgmed.sk.

Do praxe sme uviedli nové odborné odporúčanie: Odborný postup pre prednemocničnú neod­kladnú starostlivosť o pacientov so závažným úrazom. Máme rozpracované odporúčanie pre vybrané pediatrické stavy, odporúčanie pre podchladenie a horskú medicínu. Pripravujeme usmernenie pre manažment pľúcnej embólie. Plné znenie všetkých odborných odporúčaní nájdete na našej webovej stránke.

V apríli 2016 sme spolu s OZ Hviezda života úspešne zorganizovali VII. ročník Stredoeurópske­ho kongresu UM a MK vo Vyhniach; registrovaných bolo  291 účastníkov (o 30 registrovaných účastníkov viac ako v roku 2015). Zahraniční účastníci boli z Česka, Rakúska, Maďarska, Iránu a Slovinska. Na kongrese odznelo 74 prednášok, prezentovaných bolo 7 posterov. Počas trojdňového podujatia sme zorganizovali štyri workshopy (kapnografia pre prax, vodcovstvo a komunikácia, EKG pre prax a vodná záchrana). Celkové hodnotenie kongresu účastníkmi bolo v priemere 1,2.

Ocenili sme medailami SLS kolegov K. Zvolenskú, Ľ. Priecela a M. Droppovú, ďalším 4 jubi­lujúcim kolegom sme poslali pozdravné listy.

Garantovali sme mnohé odborné podujatia, na viacerých sme aktívne spolupracovali:

  • Celoslovenská súťaž záchranárov s medzinárodnou účasťou Záchrana 2016 v Humennom
  • Tretie Majstrovstvá Slovenska v KPR (v rámci Rescue Lesnica 2016)
  • ročník Colours of Sepsis v Ostrave (január 2016)
  • ročník medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže záchranárskych posádok Lešť 2016
  • ročník konferencie záchranárov IZS RESCUE DAY v Poprade 2016
  • Pelhřimovský podvečer.

Sme hrdým a dlhoročným partnerom svetovej súťaže posádok zdravotníckych záchranných služieb Rallye Rejvíz. Odborne sme spolupracovali na prípravách 20. ročníka Rallye Rejvíz (máj 2016). Podporili sme aktivity Slovenskej resuscitačnej rady – II. konferencia Slovenskej resusci­tačnej rady k resuscitačným odporúčaniam v Bešeňovej v novembri 2016, Deň záchrany života v októbri, na kongrese lekárov prvého kontaktu Medicína pre prax v septembri 2016 v Bratislave sme mali urgentologický blok.

Boli sme aktívni aj v rámci Európskej spoločnosti urgentnej medicíny (EuSEM). Na 10. európ­skom kongrese EuSEM 2016 vo Viedni (1.-5.10.2016) sme mali aktívnu účasť. MUDr. Štefan Trenkler, PhD. prezentoval v rámci bloku o prednemocničnej starostlivosti tému Capnography in prehospital medicine – state of the art, v posterovej sekcii MUDr. Alena Dudeková, Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. poster Educational Experiences in Disaster Medicine.

Naši zástupcovia sa zúčastnili stretnutia Rady (council) EuSEM, ako aj zasadnutia komisie pre prednemocničnú starostlivosť a kde, mimo iného, bolo prijaté nové logo EuSEM. Naša spoločnosť prevzala záštitu a poskytne prednášateľov pre Tretí kurz EuSEM pre mladých lekárov v máji 2017 v B. Bystrici.

 Dvaja zástupcovia spoločnosti sa už tradične podieľajú prezentáciami v sekcii urgentnej medicí­ny, nad ktorou má naša spoločnosť záštitu, na významnom Česko-Slovenskom kongrese Colours of Sepsis v januári v Ostrave. V r. 2016 to boli: MUDr. Š. Trenkler s prednáškou KPR v súvislostiach a MUDr. A. Gányovics: Moderné technológie pre kvalitnú resuscitáciu.

Publikovali sme odborné články v časopisoch Urgentní medicína, Via practica, Emergency Medical Service – Ratownictwo Medyczne. Doc. MUDr. V. Dobiáš, PhD., člen redakčnej rady Journal of Emergency Medical Services publikoval editoriál vo Via Practica 6/2015 a sériu odborných článkov o prvej pomoci pre Národný portál zdravia www.npz.sk/sites/npz/Stranky/LinkPageDomain.aspx?did=12.

MUDr. T. Bulíková a doc. MUDr. V. Dobiáš sú externí recenzenti v časopise Urgentní medicína, MUDr. Š. Trenkler je členom redakčnej rady časopisov Urgentní medicína a Ratownictwo Medyczne.

V r. 2016 boli v časopise Resuscitation publikované výsledky európskej štúdie EuReCa One, na ktorých sa podieľali všetci poskytovatelia ZZS. Koordinátorom štúdie bol MUDr. Š. Trenkler, PhD. (Gräsner JT, Lefering R, … Trenkler S, et al. EuReCa ONE-27 Nations, ONE Europe, ONE Regis­try: A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation 2016;105:188-95). Pripravuje sa publikácia analýzy slovenských údajov.

 

Z rozpracovaných úloh spomeniem zásadné:

Sme zapojení do projektovej skupiny pre urgentné príjmy na MZ SR.

Požiadali sme MZ SR o spoluprácu a podporu pri zavedení ročného výkazu a národných registrov pre záchrannú zdravotnú službu.

V pozadí súčasne bežia viaceré projekty:

  • príprava VIII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK vo Vyhniach v marci 2017 v spolupráci s OZ Hviezda života
  • spolupráca s kardiológmi na analýze zlej pozície Slovenska v európskej štatistike tzv. odvrátiteľných úmrtí. Analyzujeme 5 tém:  záchranný systém na Sloven­sku, AED, STE-AKS, NSTE- AKS, sekundárna prevencia po AKS.

V mesiacoch október až december 2017 bude Európska resuscitačná rada organizovať pokračo­vanie štúdie o prednemocničnom zastavení obehu a resuscitácii EuReCa Two. Koordinátorom za Slovensko bude opäť MUDr. Š. Trenkler. Naša spoločnosť túto štúdiu podporuje a verí, že sa opäť zapoja všetky záchranné služby.

Sme aj na fejsbuku, kde uverejňujeme aktuálne odborné i spoločenské aktivity a diskutujeme. Pozývame všetkých členov i nečlenov k aktívnej účasti (www.facebook.com/ssumamk/  a  www.facebook.com/ groups/1680781618812170/). 

Koncom roka 2017 uplynie štvorročné funkčné obdobie súčasného výboru a tak nás čakajú voľby do nového výboru. Potrebujeme sa posúvať ďalej, preto apelujem na každého člena SSUMaMK, aby volil ľudí schopných, pracovitých, ktorí sú odhodlaní rozvíjať odbornú spoločnosť (bez nároku na odmenu). Odmenou je jedine dobrý pocit, morálne uznanie a vedomie, že úrodu našej práce budú môcť zbierať naši mladí kolegovia a pacienti. Nezabudnite, že funkčnosť a sila odbornej spoločnosti je v jej obsadení, ale sila je aj v počte členov.

Práce je veľa aj na rok 2017 a zíde sa každá pomoc. Pokiaľ máte chuť sa pridať, kontaktujte ktoréhokoľvek člena výboru (kontakty na výbor nájdete na stránke spoločnosti).

Milí kolegovia, v mene odbornej spoločnosti a v svojom mene Vám ďakujem za priazeň a spoluprácu a na prahu nového roku 2017 Vám prajem dobré zdravie, trpezlivosť, vieru v lepší život a aby ste našli radosť v pekných gestách.

PF 2017!

 

S úctou MUDr. Táňa Táňa Bulíková, PhD.   

Prezidentka SSUMaMK

 

 

Čilistov, 1. január 2017